* בעת רישום העמותה אושר תקנון מצוי על פי חוק העמותות ,עם אישור העמותה הוחלט בועד המנהל לשינוי התקנון ולהתאימו לעמותה "הכחולה" , להלן תקנון העמותה כפי שהוגש לרשם העמותות לאישור בנובמבר 2016 *
 

תקנון עמותת "הכחולה"- תקציר

 

חברות בעמותה

1.                   מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישומה בפנקס העמותות.

2.                   הוועד המנהל ימנה ועדת קבלה ובחירות שבה יהיו שלושה חברים.

3.                   זכאי להגיש בקשה לחברות בעמותה כל אדם שמלאו לו 17 שנה ו/או תאגיד אשר מזדהה עם מטרות העמותה, מסכים עם האמור בתקנון ומשלם דמי חבר בקביעות.

4.                   אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועדת הקבלה והבחירות בקשה לחברות

5.                   אדם אשר הגיש בקשה לחברות בעמותה ייחשב כמועמד לחברות בעמותה עד למועד אישור חברותו ע"י ועדת הקבלה והבחירות.

6.                   ההחלטה בדבר קבלת המועמד נתונה בידי ועדת הקבלה והבחירות. סירבה ועדת הקבלה והבחירות לאשר את המבקש, רשאי הוא לערער בפני האסיפה הקרובה. מועמד לחברות אשר בקשתו נדחתה יקבל על כך הודעה בכתב  ויהיה זכאי להחזר דמי החבר ששילם.

7.                   אדם אשר הגיש בקשה לחברות בעמותה, קיבל את אישור ועדת הקבלה והבחירות ושילם את דמי החבר השנתיים – ייחשב כחבר עמותה.

8.                   החברות בעמותה היא אישית אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

 

זכויות וחובות של חבר העמותה

9.                   חבר עמותה מתחייב לפעול לקידום מטרות העמותה ולפעול על פי התקנון והקוד האתי (נמצא באתר העמותה תחת הלשונית "קוד אתי").

10.               חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה (האסיפה הכללית- פרק 3 בתקנון המלא באתר העמותה).

11.               חבר עמותה, זכאי לבחור בבחירות ליו"ר העמותה הכללית , וועד המנהל, לוועדת הקבלה והבחירות, לוועדת ביקורת (יו"ר העמותה פרק רביעי סעיפים 71-81 בתקנון המלא, הועד המנהל פרק 4 סעיפים 49-70 בתקנון המלא, ועדת הקבלה והבחירות וועדת הביקורת פרק רביעי סעיפים 88-96 בתקנון המלא).

12.               יו"ר העמותה הוא מעין "ראש ממשלת העמותה" ותפקידו להניע את פעילות העמותה ולקבל החלטות שוטפות, ועד מנהל הוא מעיין "ממשלת העמותה" ותפקידה לסייע ליו"ר העמותה לבצע תפקידו.

13.               חבר הזכאי לבחור הינו בעל וותק של שנה בעמותה למעט הבחירות הראשונות בעמותה בהן חברים יקבלו זכות לבחור באם מלאו 120 יום לחברותו בעמותה.

14.               חבר עמותה זכאי להיבחר לוועד המנהל, וועדת הקבלה והבחירות, לוועדת ביקורת, וליו"ר העמותה  הכללית. חבר עמותה זכאי להיבחר לוועד המנהל רק אם מלאו שנה לחברותו טרם מועד הבחירות, למעט בחירות ראשונות בעמותה שיתקיימו 120 יום לאחר כנס יסוד העמותה, וניתן יהיה להגיש מועמדות של חברי העמותה החדשים בעלי ותק של 120 יום כחבר עמותה.

עניינים כספיים

15.               הוועד המנהל יציע את גובה דמי החבר השנתיים אשר יידרשו מכל חבר, ויעביר את הצעתו לאישורה של האסיפה הכללית. תשלום דמי החבר כפי שנקבע על ידי האסיפה הכללית יהא תשלום חובה על החברים בעמותה וזאת בכדי לשמר את חברותם ואת זכות ההצבעה.

16.               חבר עמותה אינו אחראי להתחייבויות העמותה, אלא אם קיבל על עצמו התחייבות כזו, בין אם התחייבות מסוימת ובין אם התחייבות כללית, בכפוף לכל דין.

17.               לחבר לא תהיה זכות כלשהי בנכסיה או ברכושה של העמותה, מכל מין וסוג, בין אם בתקופת היותו חבר ובין אם לאחריה.

פקיעת חברות בעמותה

18.               החברות בעמותה פוקעת:

1.       במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

2.       בפרישתו מן העמותה, הודעת פרישה בכתב תינתן לוועדת הקבלה והבחירות שלושים יום מראש, בטופס ייעודי לכך, אשר מצוי באתר העמותה.

3.       בהוצאתו של החבר מן העמותה, כאמור בסעיף 32 בתקנון המלא (19 להלן);

4.       באי תשלום דמי החבר השנתיים עד למועד האחרון שיקבע על ידי הועד המנהל.

19.               הוועד המנהל רשאי להחליט לבקשת ועדת הקבלה והבחירות על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

1.       החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

2.       החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

3.       חבר פעל בניגוד לקוד האתי של העמותה, וועדת ביקורת  הטילה עליה עונש של הוצאה מחברות בעמותה לתקופה קצובה או לצמיתות.

האסיפה הכללית

20.               האסיפה הכללית מאגדת בתוכה את כלל חברי העמותה הראשיים לבחור ולהיבחר לתפקידים בעמותה.

21.               האסיפה הכללית היא מעיין "הפרלמנט" של חברי העמותה.

22.               האסיפה הכללית של חברי העמותה תתכנס לפחות פעמיים בשנה באזור פתח תקווה.

23.               יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו על ידי יו"ר העמותה ו/או הועד המנהל.

24.               הודעה על האסיפה הכללית תינתן לפחות 21 ימים מראש, ותועלה לאתר העמותה ובמקומות נוספים, בהתאם להחלטת הועד המנהל של העמותה.

 

 

 

החלטות האסיפה

25.               אסיפה כללית תשמע לפחות פעם בשנה דין וחשבון על פעולות הוועד המנהל, וועדת ביקורת ועדת הקבלה והבחירות , נציגי העמותה בגופים משפטיים אחרים שהוחלט על מינוי נציג כזה, דיון בתקציב העמותה ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד המנהל ותחליט על אישורם.

26.               החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או התקנון דרשו רוב אחר לקבלתן (לפירוט המקרים הדורשים רוב אחר ראה סעיפים 46-47 בתקנון המלא ).

27.              בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול, הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר העמותה  ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה. הפרוטוקול יפורסם באתר הרשמי של העמותה ויהיה נגיש לכל חברי העמותה.

 

התקנון המלא מצוי באתר העמותה והוא התקנון המחייב