הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של העמותה אשר תתקיים ביום א' 23 ליוני 2019 בשעה 19:30, באולם התרבות על שמה של שושנה דמארי בתיכון השש שנתי ברנר, רחוב ישראל ישעיהו 12 פתח תקווה.

האסיפה הכללית תפתח אם נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה.
היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה לקיים דיון ולקבל החלטות בהתאם לסדר היום:

- פתיחה
-בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה
-אישור מינוי רו"ח לעמותה
-הצגת ואישור דו"ח כספי לשנת 2018
-אשרור דמי חבר לשנת 2019
-פרסום תוצאות ההצבעה לועד המנהל ולועדות השונות
-הצגת הועד המנהל החדש ודבר נציג הועד המנהל
-בניית תקציב, הישגיות ותשתיות - נציג דירקטריון\מנכ"ל
-הרצאת מאמן ושחקן עבר
-שאלות ותשובות

היה ולא נכח במקום מנין חוקי עם פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר של נוכחים. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל העומד על סדר היום, וכוחם של החלטות שיתקבלו כוחם של החלטות שהתקבלו יפה כלפי כלל חברי העמותה, ולא תשמע טענה בדבר חוקיות קבלת ההחלטה או כל טענה אחרת בדבר הקוורום הדרוש לקבלת החלטות.

* ההצבעות תהיינה אפשריות רק לחברי עמותה בפועל, ניתן יהיה להרשם לעמותה לפני התחלת האסיפה.

בברכה,
הנהלת העמותה