בחירות לעמותה

עמותת הכחולה תפעל באופן דמוקרטי, והמשמעות הינה שלכל חבר עמותה יש קול אחד להשפיע על החלטות העמותה ולהיות חלק פעיל בהתוויית המדיניות של העמותה בהתנהלותה השוטפת ובהחלטות משמעותיות.

יתרה מכך, כל חבר עמותה יכול להעמיד עצמו לבחירות לוועדות הניהוליות של העמותה, ובמידה ויבחר עליו להוביל כחלק מהוועד הרלוונטית את העמותה במשימות החשובות שעומדות על הפרק.

בפוסט זה ננסה להבהיר כמה סוגיות באשר לבחירות לעמותה, וננסה לענות על שאלות חשובות לדרך ההתנהלות החדשה שאליה אנו כעמותה צועדים.

מועד הבחירות

הבחירות לעמותה ייערכו אחת לשנה, ומועדן ייקבע על ידי הועד המנהל במהלך חודש אפריל-מאי, ולא יאוחר מה-24 במאי בשנה.

דחייה או ביטול של מועד הבחירות יתקבל באסיפה הכללית ברוב של 75% מחברי העמותה.

 ניהול הבחירות

את הבחירות תנהל ועדת בחירות אשר תתמנה על ידי הועד המנהל, לפחות 30 ימים טרם מועד הבחירות. בראש ועדת הבחירות יעמוד חבר עמותה שהוא עו"ד בהשכלתו ואינו נושא כל תפקיד אחר בעמותה. במידה ואין בנמצא חבר עמותה כזה, רשאי הוועד המנהל לפנות לעו"ד חיצוני שאינו חבר עמותה לעמוד בראש הועדה.

מי יכול להצביע?

לצורך מימוש זכות ההצבעה בעמותה על החבר לעמוד בכמה תנאים: 1) חבר עמותה  2) שילם את דמי החבר השנתיים.

ועדת הבחירות תודיע לחברי העמותה שעומדים בתנאים אלו לפחות 21 ימים בטרם מועד הבחירות.

הגשת מועמדות

כל חבר עמותה אשר עומד בתנאים לבחור רשאי להיבחר למוסדות העמותה. ובנוסף על המועמד לדווח לוועדת הבחירות על העדר רישום פלילי (עבירות מהותיות בלבד ימנעו מאדם להיבחר). תנאים נוספים המנעים מועמדות הינם: א) קטין.  ב) נותן שירותים בשכר לעמותה.  ג) הוכרז פושט רגל או פסול דין.  ד) הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון. 

מועד הגשת המועמדות

תוך חמישה ימים מפרסום מועד הבחירות נדרשים הרוצים בכך להגיש את מועמדותם לוועדת הבחירות.

לאיזה תפקידים אפשר להיבחר?

בעמותה ישנן 3 ועדות ניהוליות אשר יש להגיש אליהן מועמדות לבחירה:

  1. ועד מנהל ויו"ר הועד (7 חברים ).
  2. ועדת ביקורת (3 חברים)
  3. ועדת קבלה ובחירות (3 חברים)

כיצד להגיש מועמדות

באתר העמותה בלשונית "טפסים להורדה" ישנו "טופס הגשת מועמדות לוועדות ניהוליות", על המועמד להוריד הטופס, למלאו ולהגישו באחד מהאפשריות העומדות לפניו בטופס.

האם קיימת אפשרות של דחיית מועמדות של חבר?

התשובה היא כן. תפקיד ועדת הבחירות הוא לקבל את טפסי המועמדות ולבדוק את עמידת המועמד בתנאי הסף. במידה ומסיבה כלשהי החליטה הועדה לסרב לקבל מועמדות של חבר, היא תמציא לו בכתב תוך 48 שעות ממועד הסירוב את החלטתה, והחבר המסורב רשאי לערער על החלטה זו בפני ועדת הבחירות לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הבחירות.

התנגדות למועמדות

חבר עמותה רשאי להתנגד מסיבות ברורות ומהותיות למועמדותו של חבר עמותה, וברצותו לעשות כן עליו להגיש את ערעורו על מועמדות חבר לא יאוחר מ-3 ימים לאחר פרסום רשימת המועמדים.

יוער, כי הזכות להיבחר הינה זכות יסודית ומהותית בעמותה, ולכן רק חבר עמותה אשר יש בפיו טענות טובות יגיש את ערעורו על מועמדות של חבר, וועדת הבחירות תשקול את הבקשה בשים לב לזכות להיבחר תוך מתן משקל עודף לזכות זו.

ערעור על החלטות

על החלטה לפסול או על החלטה שלא לפסול מועמד, ניתן להגיש ערעור לוועדת הביקורת לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הבחירות.

פרסום רשימת המועמדים

לאחר דיון בערעורים תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים הסופיים לכל ועדה בנפרד לפחות 7 ימים לפני מועד הבחירות.

רשימת המועמדים לאחר הערעורים הינה סופית.

מהלך הבחירות

לכל חבר עמותה קול אחד בלבד בו הוא יכול להצביע לכל ועדה ניהולית פעם אחת בלבד למועמד אחד בלבד.

כיצד ההצבעה תתבצע?

ההצבעה תיעשה באסיפה הכללית או באמצעות הצבעה אלקטרונית מאובטחת באתר העמותה, לפי החלטת יו"ר ועדת הבחירות.

ספירת הקולות תתבצע על ידי ועדת הבחירות עד 48 שעות מתום תקופת הבחירות, ותסוכם בדו"ח כתוב וחתום על ידי חברי הועדה והיועמ"ש של העמותה.

תוצאות הבחירות יפורסמו בתוך יומיים מתום ספירת הקולות.

הליך הבחירות ותעמולת בחירות

מפורטים בתקנון העמותה בסעיפים 132-143, 148-154.

לפירוט נושא הבחירות ראו פרק שביעי בתקנון העמותה.