המצב הקיים:

במצב הנוכחי, שינוי תקנון העמותה מחייב הצבעת רוב של 51% מכלל חברי העמותה בעד השינוי, כאשר על 51 האחוזים להיות נוכחים פיזית באסיפה שבה עולה להצבעה שינוי התקנון.
כלומר, על פי המצב הקיים, על מנת לשנות סעיף בתקנון העמותה, נדרשת הצבעה של 829 חברי עמותה אשר יהיו נוכחים פיזית באסיפה. בשנות פעילות עמותת הכחולה הוכח כי הגעה לכמות כזו של חברים באסיפה פיזית היא לא ריאלית.

מדוע נדרש לשנות את התקנון?

 • שינוי תקנון נדרש בעיקר לאפשר גמישות לשינוי במבנה הניהולי (עיגון קבוצת הניהול בתקנון חלף ועדת נציגים לתאגידים אחרים) וגמישות בשינויים מאשר יאפשרו את החזקת המועדון על ידי העמותה ביחד עם משקיע (נכון שפתיחת חברה לא מצריכה שינוי בתקנון אך למען הסדר הטוב רצוי שיעוגן בה וגם שינוים אחרים ככל שיתבקשו על מנת להתאים את התקנון להכנסת שותף כזה או אחר).
 • שינוי סעיפים שהתאימו לעמותה בעבר, אך לאור ההתפתחויות בשנים האחרונות כבר לא רלוונטים/מגבילים את פעילות לעמותה.
 • נושאים לדוגמה שיובאו לאישור חברי העמותה:
  • סתירות פנימיות בתקנון כדוגמת מועדים חופפים הקיימים כיום בהקשר של בחירות.
  • עיגון התנאים להכנסת שותף עסקי למיזם.
  • עדכון תקנון על פי צרכים שעולים ממציאות קיימת של ניהול מועדון כדורגל שלא היו ידועים בשלב הקמת העמותה
   משך כהונת בעלי תפקידים בכדי לשמור על רציפות (כיום מתחלפים כל שנה).
    

מהו השינוי המוצע?

 • רוב של 80% מהנוכחים פיזית באסיפה הכללית.
 • המינימום לקיום הצבעה יעמוד על 25% ממספר חברי העמותה או נוכחות פיזית של 200 חברים, הגבוה מבניהם.

על פי השינוי המוצע, תתאפשר הצבעה בדבר שינוי תקנון רק לאחר 3 חודשים ממועד תחילת חידושי החברות בלבד.

מדוע נכון לדעת הוועד המנהל לעשות את השינוי?

תיקון המנגנון לשינוי תקנון יהפוך את שינוי התקנון לפרקטי ויקל על תהליכי התפתחות העמותה. לצד זה, חשוב כי התיקון ישמור על עקרונות היסוד לפיהם הוקמה העמותה ולכן השינוי המוצע הוא קשיח, על מנת לא לאפשר שינוי תקנון על ידי מספר מועט מדי של חברים.

 

להצבעה