חברי עמותת הכחולה,

וועדת הקבלה והבחירות ויו"ר וועדת הבחירות מתכבדים בזאת לפרסם הודעה על מועד הבחירות ונהלים לקראת הבחירות, הכול בהתאם לפרק השביעי לתקנון העמותה. למען הסר ספק, האמור מובא בתמצית בלבד, והנוסח המחייב מופיע בפרק השביעי לתקנון העמותה.

 

מועד הבחירות והזכאות לבחור

בהתאם לסעיף 116, הוועד המנהל קבע כי מועד הבחירות לוועד המנהל (שבעה חברים אך לא פחות משלושה), לוועדת הקבלה והבחירות (שלושה חברים אך לא פחות משניים) ולוועדת הביקורת (שלושה חברים חברים אך לא פחות משניים) לשנים 2024-2025 יחול ביום 30.4.24.

הבחירות יתנהלו באמצעות הצבעה אלקטרונית מאובטחת באתר האינטרנט של העמותה, באמצעות קישור ייעודי ולאחר הזדהות ייחודית של כל אחד מחברי העמותה אשר שילם את דמי החבר השנתיים ואשר רשאי להצביע בבחירות.

זכאות להיבחר

בהתאם לסעיף 136 לתקנון, זכאי להגיש מועמדות לאחת מוועדות העמותה כל חבר עמותה אשר שילם את דמי החבר השנתיים, ואשר עומד בתנאים הבאים:

  1. בגיר מעל גיל 18.
  2. לא הוכרז פסול דין ו/או חסוי, ולא מונה לו אפוטרופוס.
  3. לא הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון.
  4. לא הורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי ס' 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 או בעבירה אחרת אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

הגשת מועמדות

בתוך חמישה ימים מפרסום זה, אשר יופיע באתר האינטרנט של העמותה, בדף הפייסבוק של העמותה ויפורסם גם בערוץ העדכונים של העמותה באפליקציית "וואטסאפ", יכול כל המעוניין ואשר עומד בתנאים הנ"ל להציע מועמדותו לוועדות השונות, באמצעות משלוח טופס ייעודי אשר יפורסם באתר העמותה ואשר יישלח לכתובת המייל ו/או לפקס המופיעים על גבי הטופס.

להורדת טופס הגשת המועמדות לחצו על הקישור הבא: https://theblue.org.il/images/uploads/Elections24ApplicationForm.pdf

הגשת המועמדות היא עד יום ראשון ה-7.4.24 בשעה 20:00. 

באחריות המועמד לוודא כי הטופס התקבל.

 

אישור המועמד

ועדת הקבלה והבחירות תבדוק את תקינות המועמדים לפי כללי תקנון העמותה והכללים דלעיל, ותסכם את בדיקתה בפרוטוקול שייחתם על ידי חברי הוועדה.

הוועדה רשאית לפסול מועמד שלא הוצע בהתאם לתקנון או שאינו בעל זכות בחירה ותודיע על כך למועמד בכתב בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההחלטה. הוועדה תפרסם את רשימת המועמדים באתר האינטרנט של העמותה לפחות 10 ימים לפני הבחירות, ונוכח העובדה כי יום 20.4.24 חל ביום שבת, לא יאוחר מיום ראשון, 21.4.24.

 

פסילות והתנגדויות

כל חבר עמותה יכול להתנגד למועמדתו של כל מועמד, ולהגיש ערעור על התמודדות המועמד בתוך שלושה ימים ממועד פרסום רשימת המועמדים.

וועדת הקבלה והבחירות תיתן החלטתה בבקשת הפסילה, כאשר על החלטת וועדת הקבלה והבחירות קיימת זכות ערעור לוועדת הביקורת, וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים לפני מועד הבחירות, כלומר עד ליום 16.4.24 לכל המאוחר.

החלטת וועדת הביקורת הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

עד שבעה ימים לפני הבחירות, תפרסם וועדת הקבלה והבחירות את רשימת המועמדים הסופית.

נוכח העובדה כי יום 23.4.24 הינו יום חג הפסח, תפורסם הרשימה עד ליום 24.4.24.

 

מהלך הבחירות

הבחירות יתנהלו באמצעות הצבעה אלקטרונית מאובטחת באתר העמותה. לכל חבר עמותה קול אחד בלבד בו הוא יכול להצביע לכל ועדה ניהולית פעם אחת בלבד למועמד אחד בלבד.

וועדת הקבלה והבחירות תספור את הקולות עד 48 שעות ממועד סיום ההצבעה, ותוצאות ההצבעה יפורסמו על ידי הוועדה באתר האינטרנט של העמותה. בנוסף תודיע הוועדה אודות תוצאות הבחירות לכל המועמדים.

מועמד שייבחר יקבל כתב מינוי לתפקיד שנבחר מוועדת הקבלה והבחירות, ויחתום על תצהיר לפעול על ערכי העמותה ועל פי חוקי מדינת ישראל. המועד לכניסה לתפקיד הנבחר הינו ביום 1.6.24, כאשר הזמן מהגשת כתב המינוי לכהונה בוועדה הנבחרת, תשמש לביצוע חפיפה והעברת ידע מהועדה המכהנת לוועדה הנבחרת.

 

ערעורים

ערעור על תוצאת בחירות ניתן להגיש לוועדת הקבלה והבחירות בתוך שבוע ממועד פרסום התוצאות הסופיות. ועדת הקבלה הבחירות תדון בערעור בתוך שבוע ממועד הגשתו, והחלטות הוועדה תתקבלנה לפי רוב רגיל.

על החלטת וועדת הקבלה והבחירות ניתן לערער בפני ועדת ביקורת בתוך שבוע מיום פרסום החלטת ועדת הקבלה והבחירות. ועדת ביקורת תדון בערעורי שהובאו בפניה בתוך שבוע ימים מיום הגשתם ויוכרעו בוועדה לפי דעת הרוב. קביעתה של ועדת ביקורת תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

 

תעמולת בחירות

כל חבר אשר הגיש מועמדות יהיה זכאי לעיין בפנקס חברי העמותה. תשומת ליבכם לסייגים דלהלן:

אסורה תעמולת בחירות על רקע מפלגתי או פוליטי;  אסורה התארגנות של שני מועמדים או יותר לניהול תעמולה בכתב ובעל פה; כל אמצעי תעמולה חייב לקבל אישור ועדת הקבלה והבחירות אשר תאשר כל תעמולה שאינה סותרת את התקנון; תעמולת הבחירות תהיה בלשון חיובית על המועמד עצמו בלבד, ולא תכלול פרטים על מועמדים אחרים ופרסום כלשהו נגדם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל לעניין פסילות והתנגדויות, ועדת הקבלה והבחירות רשאית לפסול מועמד שיפר את הוראות פרק זה. הוראת הפסילה תינתן בכתב. ערעור ניתן להגיש לוועדת משמעית בכתב לא יאוחר מ- 48 שעות מזמן קבלת הודעת הפסילה.

וועדת הקבלה והבחירות מאחלת בהצלחה לכל המתמודדים, ומבקשת לשמור על טוהר הבחירות ועל שפה נאותה בין המתמודדים לבין עצמם ובכלל.

 

בברכה,

אסף שמרת,

יו"ר ועדת בחירות.