1. מטרת הקוד האתי

ליצור תשתית נורמטיבית אחידה, המאגדת ערכים אתיים בסיסיים להתנהגות ספורטיבית של הוגנות, שקיפות ויושרה, מעבר לכללים הפורמאליים המחייבים בתחום הספורט, על מנת לחזק את מעמד עמותת "הכחולה" ואת אמון קהל האוהדים בה ובכדי לקדם את מטרות העמותה ולהביאה להישגים. 

הקוד האתי מהווה מערכת של כללי התנהגות מקובלת וראויה, שבעלי העניין, חברי העמותה, הועד המנהל וכלל מוסדות העמותה מקבלים על עצמם, בין אם בעת חברותם בעמותה או בוועדותיה, ובין אם במהלך משחקי מועדון הכדורגל.

ערכים אלה הם אידיאלים מעשיים אשר מנחים את בעלי העניין ויתר חברי העמותה בפעילותם ולאורם יש לבחון את התנהגות המעורבים בעמותת "הכחולה".

2. רעיון מסדר

כלל חברי העמותה, בעלי התפקידים בה ובעלי עניין יהיו מחויבים לעקרונות הליבה וסעיפי הקוד האתי, ועליהם לאשר קבלת הקוד האתי בטרם יתקבלו כחברי עמותה ובעלי תפקיד בה.

פגיעה בקוד האתי יכולה ותביא לסנקציות משמעתיות עד לכדי הרחקה מהעמותה לתקופה קצובה או לצמיתות.

3. הגדרות

"העמותה"- עמותת אוהדי הפועל פתח-תקווה – "הכחולה".

"חבר עמותה"- לרבות תאגיד וכל אדם מעל גיל 17 אשר שילם את דמי החבר השנתיים ויכול לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.

"המועדון" / "הקבוצה"- מועדון הכדורגל של הפועל פתח-תקווה.

"ועד מנהל / "ועד פועל"- חבר אנשים (7 במספר) אשר נבחרו בבחירות באסיפה הכללית של העמותה והם אמונים על ניהולה השוטף של העמותה.

"מוסדות העמותה"- כלל מוסדות העמותה אשר יכילו את חברי העמותה שנבחרו אליהם בבחירות באסיפה הכללית.

"עניין אישי"- עניין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של העמותה, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף אחר שהוא או קרובו הם בעלי ענין בו, ולמעט עניין אישי הנובע מעצם תפקידו או השתייכותו לעמותה.

"קרוב"- בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"בעל עניין"- חבר עמותה ,נושא תפקיד, תורם ודירקטורים חיצוניים.

"חוק הספורט"- חוק הספורט, התשמ"ח – 1988 

 

חלק ראשון- עקרונות היסוד

1. הגינות 

 המחויבות הערכית להגינות בספורט ולתחרות הוגנת, היא הבסיס להישגים ספורטיביים משמעותיים וארוכי טווח. רק הישג הוגן הוא אמיתי וראוי להכרה. רק באמצעות ספורט הגון ותחרות הוגנת תצליח העמותה והקבוצה למלא את יעדיהם החינוכיים והחברתיים. הגינות היא הערך הבסיסי והראשון במעלה המחייב הקפדה על ידי כל אחד מבעלי התפקידים המעורבים בעמותה.

2. יושר וטוהר מידות

2.1 איסור קבלה או מתן מתנות וטובות הנאה – בעל עניין, חבר עמותה וחבר במוסדות העמותה ינהג ללא משוא פנים וימנע, הוא או קרובו, מקבלה או מתן טובות הנאה או מתנות שעלולות לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת המקצועי, במישרין או בעקיפין בעצמו או באמצעות אחר. 

קבלה ומתן טובות הנאה, שאינן אסורות, ייעשו בסבירות בנסיבות העניין.

2.2 מינויים, התקשרויות ובחירות למוסדות העמותה – ייערכו בשקיפות ובהתאם לאמות מידה מקצועיות.

2.3 הסדרה של ניגודי עניינים – בעל עניין וחבר במוסדות העמותה ינהג בתום לב, בשקיפות ובפתיחות ובכלל זה:

(א) יפעל לטובת העמותה.

(ב) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בעמותה לבין תפקידים אחרים שלו או לבין ענייניו האישיים. 

 (ג) יגלה כל ידיעה וימסור כל מסמך הנוגעים לענייני העמותה שבאו לידיו בתוקף מעמדו בעמותה.

(ד) יגלה לעמותה, תוך פרק זמן סביר, את מהות עניינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

 

מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא: 

א. ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי – הדבר פסול;

ב. ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של נושאים או תפקידים שוליים -  ניתן להסדיר את הניגוד באמצעות הימנעות מהשתתפות בדיון, מהצבעה או מביצוע של תפקיד נוגד.

 

3. שוויון אפשרויות ואיסור אפליה 

 החברות בעמותה פתוחה לכל אדם ללא הבדלי דת ,גזע, מין, העדפה מינית, מוצא או מגבלה גופנית ויש לנהוג בשוויון כלפי יתר חברי העמותה. נוסף על כן, חברי העמותה יתייחסו כלפי שחקני ואוהדי הקבוצה היריבה, ללא הבדל דת, מין, גזע, מוצא או מגבלה גופנית וימנעו מכל צורה של אפליה.

 

4. התנהגות ראויה ודוגמא אישית 

חבר עמותה, בעלי עניין וחבר במוסדות העמותה מייצג לא רק את עצמו כי אם גם את הקבוצה והעמותה. על-כן עליו לתת דוגמא אישית מכובדת ולהקפיד על התנהגות הולמת וראויה, ולהוות מודל לחיקוי ליתר עמותות הספורט ואוהדי הענף בארץ.

5. אחריות ומקצועיות 

א. בעל עניין וחבר בוועדות העמותה יהיה מחויב להשגת המטרות הנובעות ממהות תפקידו בצורה המיטבית  ומתוך ראייה מערכתית רחבה. 

ב. תהליך קבלת החלטות ייעשה בשקיפות.

 

חלק שני- כללים לחבר עמותה

1. חבר עמותה מתחייב לפעול לקידום מטרות העמותה ולפעול על פי התקנון.

2. חבר העמותה מחויב לפעול בהתאם לעקרונות היסוד של העמותה המפורטים לעיל.

3. חבר עמותה נדרש לגלות סובלנות ואחווה כלפי כל חבר עמותה, מתוך הבנה והפנמה שטובת העמותה היא בראש סדר העדיפויות, ורק על ידי שילוב כוחות למען מטרה משותפת נוכל להשיב "עטרה ליושנה" ולקדם את העמותה למטרותיה.

4. חבר עמותה נדרש להימנע מגילוי גזענות, הומופוביה ושנאת זרים, ואף ידאג ויוודא שכלל הסובבים אותו ימנעו מגילויים אלו.

5. חבר עמותה ינהל את הדיונים במסגרת העמותה בצורה מכובדת ומכבדת וימנע מרידה לפסים אישיים והשמצות.

6. חבר עמותה נדרש לכבד את שחקני הקבוצה, שחקני היריבה, השופטים ויתר בעלי התפקידים במגרש הכדורגל.

7. זכותו של כל אדם ללא הבדל דת , גזע ומין, מוצא, נטייה מינית ומגבלה גופנית או נפשית לצפות במשחקי הכדורגל של קבוצות הכדורגל במועדון הפועל פתח-תקוה ועל חבר העמותה לאפשר סביבה תומכת, מאפשרת ונעימה לצופי הכדורגל.

8. חבר העמותה יעשה את כל שביכולתו לשמור על מתקן האימונים והאצטדיון לרווחת אוהדים אחרים, ושמירה על מתקן ציבורי.

9. העידוד במשחקים יהיה ברוח השמחה והאחווה, וימנע השימוש בשירי הסתה, גזענות ובעלי אופי שלילי, על מנת לשוות אווירה שתעודד אוהדים נוספים להצטרף ולאהוד את  הקבוצה.

10. בעל עניין לא ינהג ולא יסית לאלימות, אלימות פיסית לא תשרור בתחומי האצטדיון ואף מחוצה לו, ותגרור במידת הצורך עונשים על פי חוק הספורט.

11. אוהדי הקבוצה היריבה, שחקניה ומנהליה הינם יריבים ספורטיביים למשך תשעים דקות של המשחק, אין לגרור יריבות ספורטיביות ליריבות על רקע אחר.

12. ההתנהגות באצטדיון ומחוצה לו תהיה בהתאם לחוקי מדינת ישראל , כל העובר עבירה ייענש בהתאם לחוקי מדינת ישראל :

13. הירידה לכר הדשא אסורה והעובר על כך ייענש על פי חוק הספורט.

14. התפרצות המונית של אוהדים לתחומי המגרש גוררת עונש מההתאחדות לכדורגל בישראל ועונשה הפחתה אוטומטית של 10 נקודות בטבלת הליגה.

15. העישון בתחומי האצטדיון אסורה והעובר על כך ייענש ע"פ תקנות הרשות המקומית.

16. חבר עמותה או כל בעל עניין אחר שינהג בניגוד לתקנון זה, ובשל התנהגותו תפגע העמותה, מודע לכך שמקרה הצורך או בהתאם לנסיבות העניין, העמותה יכולה ליזום הליך אזרחי ופלילי בנוסף להליך המשמעתי, ואף תשתף פעולה, בהתאם לחוק, עם הליך חקירתי או משפטי שלא היא יזמה.

 

חלק שלישי- כללים לחבר בוועדות העמותה

מנהלים, חברי ועד מנהל וחברי בוועדת העמותה נושאים באחריות רחבה לפעול לטובת העמותה, לטובת כל העוסקים או המתעניינים בקבוצה.

1. מנהל, חברי הועד המנהל וחברי הועדות יפעלו בהתאם לתקנון ולערכי היסוד.

2. מנהל, חבר ועד מנהל וחבר ועדה מחויבים לקידום העמותה, האגודה או הקבוצה. 

3. החברים הנבחרים יעבדו בשיתוף פעולה בין החברים הנבחרים להשגת מטרות העמותה. 

4. מנהל ,חבר ועד מנהל  וחבר ועדה יקפידו על עקרונות מנהל תקין של גופי ספורט לרבות שמירה על טוהר מידות, שקיפות, אמות מידה ציבוריות, הימנעות מניגוד ענייניים והעדר משוא פנים.

5. מנהל , חבר ועד מנהל וחבר ועדה חייבים בגילוי נאות ומידע מלא לגבי כל עניין אישי שלו הנוגע לפעילותו זו לרבות מסירת מידע בדבר התפקידים אותם הוא ממלא בין בשכר בין בהתנדבות במשך כל תקופת כהונתו.

6. מנהל ,חבר ועד מנהל וחבר ועדה מחויבים לנהוג באופן שוויוני ולהימנע מאפליה.

7. מנהל ,חבר ועד מנהל וחבר ועדה יקפידו לשמור על פרטיות וכבוד בעלי העניין.

8. מנהל ,חבר ועד מנהל וחבר ועדה יפעלו בשקיפות ובגילוי נאות. 

9. מנהל ,חבר ועד מנהל וחבר ועדה מחויבים לתת דוגמה אישית להטמעת הקוד האתי. 

10. פעילות החברים הנבחרים תהיה שקופה לכלל חברי העמותה : 

א. פרסום פעילות חודשית באתר העמותה

ב. פרסום דוח כספי לחברי העמותה אחת לרבעון באתר העמותה.

ג. קיום אסיפה כללית לחברי העמותה אחת לחצי שנה לצורך הצגת תוכנית עבודה ודוח חשבונאי.

11. מנהל ,חבר ועד מנהל  וחבר ועדה יימנעו, מלהימצא, אף למראית עין, במצב של חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין. ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו כמנהל לבין ענייניו האישיים שלו או של קרובו  או בין כהונתו כמנהל לבין תפקיד או עיסוק אחר בספורט או שלא בספורט, בין בהתנדבות ובין בשכר.

12. מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא: 

א. ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי – הדבר פסול;

ב. ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של תפקידים שוליים ניתן להסדיר את הניגוד אם בהימנעות בהשתתפות בדיון, בהצבעה או בביצוע של תפקיד נוגד.

13. מנהל ,חבר ועד מנהל וחבר ועדה לא ישתתפו בדיונים ובהצבעה בישיבות, יימנעו מקבלת החלטה, מביצוע פעולה או מכל טיפול אחר כמו גם ימנעו מהשפעה, במישרין או בעקיפין, בעצמם או באמצעות אחרים, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במצב של חשש ניגוד עניינים בין תפקידם כמנהלים לבין תפקיד אחר אותו הם ממלאים בין בהתנדבות ובין בשכר או בין ענייניהם האישיים, ענייני מקורביהם. 

14. חלוקת המשאבים והתקציבים של העמותה תהיה הוגנת ושקופה, תתבסס על שיקולים מקצועיים, על טובת קידום העמותה והקבוצה ותהיה נקייה משיקולים זרים.

15. מנהל, חבר ועד מנהל וחבר ועדה ידווחו ללא דיחוי על כל מצב של ניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי.

16. מינויים יעשו ע"פ קריטריונים מקצועיים פומביים, ברורים ושקופים.

17. מינוי מועמד לתפקיד ייצוגי כאשר  בינו ובין יו"ר או מי מחברי הוועד המנהל בגוף הממנה קיימת זיקה אישית או עסקית:

א. יתנהל בשקיפות מוחלטת.

ב. היו"ר/חבר הוועד יבצע הליך גילוי נאות לוועדה הממנה באשר לסוג הזיקה בין המועמד לממנה. 

ג. הליך המינוי ייעדר מעורבות, ישירה או עקיפה, של בעל הזיקה בתהליך הבחירה או בקביעת השכר ותנאי העסקה.

18. תערכנה בחירות תקופתיים פתוחות ושקופות, אשר כל חבר עמותה ראשי לבחור להיבחר.

א. הבחירות יתקיימו אחת לשנה בין הראשון לאפריל ולא יאוחר מה-24 למאי.

ב. הקמת ועדת בחירות לניהול הליך הבחירות בצורה דמוקרטית ומכובדת.

ג. לאחר אישור ועדת הבחירות לתוצאות הבחירות הנ"ל יחשבו כסופיות ומאושרות ע"י כלל חברי העמותה.