עמותת הכחולה חרטה על דגלה את ערכי השקיפות, הדמוקרטיה והמנהל התקין.

אבל מה זה למעשה "שקיפות"? על מה מדברים כשאומרים "שקיפות". במאמר זה ננסה להבהיר כיצד מוסדות העמותה  והמנגנונים שהוקמו ויוקמו, מבטיחים כי היא תפעל בשקיפות מרבית, מתוך הצהרה והבנה כי אין לכחולה ולחבריה מה להסתיר, להפך. 

מטרת "השקיפות"

"שקיפות היא אמצעי להשגת אמינות של מדיניות נתונה. שקיפות מחזקת את המידע שיש לציבור לגבי המדיניות, מקטינה את אי הוודאות לגבי המהלכים שיינקטו במצבים שונים ומגבירה את יכולת הציבור להבין את מצב המשק ולהעריך את יכולת התפקוד של המוסדות השונים." (המכון הישראלי לדמוקרטיה)

- השקיפות מאפשרת הגברת אמון החברים , עסקים וחברות למתן חסות לפעילות העמותה.

- השקיפות מאפשרת ליותר אנשים להיחשף להתנהלות הארגון ובכך היא מאפשרת יותר ביקורת בונה.

חברות בעמותה

הליך קבלה לעמותה הוא פתוח לכולם ושקוף, כל מה שצריך אדם שרוצה להימנות כחבר בעמותה הוא להגיש את בקשתו לעמותה, לקבל על עצמו את תקנון העמותה ואת הקוד האתי הנלווה אליו ולשלם את דמי החבר.

במידה ומסיבה כלשהי תדחה בקשתו של המועמד לחברות בעמותה, הוא יקבל פירוט מדוע סורבה בקשתו והוא היה רשאי לערער על דחייתו באסיפה הכללית של העמותה.

חברות בוועדות ניהוליות

כל חבר עמותה אשר רוצה לקחת חלק בהתוויית המדיניות של העמותה רשאי להגיש מועמדותו לבחירה.

כחלק מהגשת המועמדות נדרש החבר לפרט את מטרותיו בעמותה וכיצד הוא מתכנן לבצען.              

כלל הטפסי המועמדים יהיו פתוחים לכלל חברי העמותה.

חברות בוועדות מקצועיות

כחלק מפעילות העמותה יוקמו כ-7 ועדות מקצועיות אשר תפקידם הוא לפעול בתחום אחריותם המצומצם, לדוגמא ועדת קהילה ותרבות פועלת בהפקת אירועים, בקשר עם הקהילה והאוהדים ולמעשה מטרת העל שלה הוא לחזק את הקשר בין העמותה, הקבוצה והקהילה.

כל חבר עמותה ראשי להתנדב בוועדות המקצועיות בכל פרק זמן אשר הוא יכול להקדיש לפעילות, וכלל תכוניות העבודה והפעולות של הוועדות פתוחים לכלל חברי העמותה.

רו"ח חשבון חיצוני

מעבר לוועדת הפיננסים שבראשה עומד גזבר מתנדב מטעם העמותה, לצורך שקיפות מרבית ושמירה על כספי העמותה, ימונה רו"ח חיצוני בשכר שתפקידו לוודא ביצוע כלל הנדרש מהעמותה, לשמור על המסגרת התקציבית של העמותה ולוודא כי הפעילות תואמת את מטרות העמותה כפי שנקבעו.

רו"ח החיצוני יביא את מסקנותיו והמלצותיו בפני הועד המנהל והאסיפה הכללית.

רו"ח החיצוני יגיש את הדו"ח השנתי מטעם העמותה לאחר אישור האסיפה הכללית של העמותה.

מינוי רו"ח החיצוני ייעשה על ידי האסיפה הכללית בהמלצת הועד המנהל של העמותה ורשם העמותות נדרש לאשר את המינוי.

 

יועץ משפטי חיצוני

מנגנון פיקוח נוסף בעמותה הינו שכירת יועץ משפטי בשכר לעמותה.

תפקידו הוא לוודא כי כלל החובות החלות על העמותה מכוח חוק העמותות, תקנון העמותה והחלטות הועדה מנהל והאסיפה הכללית מבוצעות בצורה מלאה .

 כמו כן עליו לפעול על מנת שהעמותה חבריה, נבחריה ועובדיה ימלאו תפקידם על פי הוראות החוק והמנהל התקין. חובה עליו להתריע על פעילות בלתי חוקית , או פעילות שתגרור אחריה פעילות בלתי חוקית של העמותה : מנהלתית , כלכלית , חוקתית.

מינוי יועץ משפטי חיצוני ייעשה על ידי האסיפה הכללית בהמלצת הועד המנהל ורשם העמותות נדרש לאשר את המינוי.

ועדת ביקורת

חוק העמותות מחייב קיומו של רו"ח חיצוני בלבד, אולם לצורך ביצוע בקרה יעילה וקפדנית העמותה החליטה על הקמת גוף ביקורת פנימי שיוודא קיום הוראות החוק, המנהל התקין והחוק בצורה קבועה ושוטפת.

תפקידי ועדת הביקורת הינם זהים לתפקיד רו"ח החיצוני ובמרכזם ביצוע ביקורת שוטפת על קיום הוראות החוק והתקנון על ידי העמותה ומוסדותיה.

בוועדת הביקורת יהיו חברים אך ורק חברים בעלי השכלה רלוונטית לתפקיד (עו"ד, רו"ח, יועצי מס, כלכלנים וכדומה)

דו"חות כספיים ופרוטוקולים

כל מסמכי העמותה, תקציב ודוחות כספיים ובהם יפורט אופן השימוש בדמי החבר השנתיים , החלטות האסיפה הכללית, החלטות הועד המנהל ויתר החלטות הועדות הנוספות בעמותה יהיו פתוחים לעיון כלל חברי העמותה.

דמי חבר

כאמור תנאי יסודי בחברות בעמותה הוא תשלום דמי החבר.

הועד המנהל מגבש את גובה תשלום דמי החבר, וסבסוד העמותה לזכאיים לכך, אך האסיפה הכללית היא הגוף שמאשר את הצעת הועד המנהל, כלומר לכל חבר עמותה ישנה השפעה על גובה דמי החבר שיגבו.

בנוסף, כ-13 שקלים (נכון להחלטת הועד המנהל דהיום) מכל חברות בעמותה יוקדשו לתפעול העמותה (מינוי בעלי מקצוע בשכר, תפעול שוטף, פעילויות מטעם העמותה וכדומה) וכל הוצאה שנכללת בסכום זה תהיה שקופה ומפורטת לכלל חברי העמותה.

יתר דמי החבר שנגבו יוחזקו בנאמנות וישמשו לצורך הון לכניסה לבעלות (חלקית או מלאה) בניהול הקבוצה.